Přeskočit na obsah

Webové pojmy

AUTENTIZACE

– proces ověření identity uživatele splňující požadovanou míru záruky

BANNER

– grafický reklamní proužek na www stránkách (statické bannery: jpg, animované bannery: gif, rich-media bannery: dhtml, flash)

BROWSER

– prohlížeč, resp. prohledávací (procházecí) program k prohlížení www stránek a jiných dokumentů-souborů
– program, který pohodlně zprostředkovává přístup k datům na Internetu, zvláště pak na World Wide Web

CERTIFIKÁT

– digitální certifikát je datový soubor, jenž obsahuje veřejný klíč spolu s identifikací jeho majitele

CROSS-BROWSEROVOST

– různé prohlížeče-browsery různými způsobem dokumenty intepretují, resp. dezinterpretují, neboť se liší v míře chápání (implementace) standartů internetových programovacích jazyků; snaha o cross-browserovost je snahou o to, aby dokumenty vypadaly v různých prohlížečích co možná nejpodobněji

CROSS-PLATFORMOVOST

– různé operační systémy-platformy (jsou jich celé desítky; nejznámějšími jsou Microsoft Windows, Mac, Linux v příslušné distribuci: RedHat, SuSe, Debian, Mandrake, unixové systémy: Solaris, FreeBSD, apod.) mají různý přístup k zadání příkazových dat uživatele mechanismu počítače (ty mohou být také různé: IBM PC, Apple MacIntosh, SiliconGraphic, Sparc,…), díky čemuž jsou programy (následně i dokumenty) spustitelné často jen na jedné platformě; cross-platformovost je snahou o prolomení této bariéry (mj. tzv. emulátor simuluje na určitém operačním systému jiný operační systém)

DNS

– “domain name system” (nebo “domain name service”)
– systém pojmenování domén, resp. pravidla pojmenování domén na počítačové síti Internet
– úplné jméno domény (FQDN – “fully qualified domain name”) představuje jméno počítače a jméno (příp. národnostní) domény, v nichž se tento počítač nachází

DOMÉNA

– doména je název skupiny uživatelů sítě Internet
– doménami nejvyšší úrovně jsou domény zeměpisné (státní), domény kategorií apod; př. zeměpisných domén: cz – Česká republika, sk – Slovensko, at – Rakousko, au – Austrálie, de – Německo, us – Spojené Státy; př. kategorií: com – komerční (commercial), org – neziskové organizace, edu – vzdělávání (education), gov – vládní (government), mil – vojenské (military), net – páteřové sítě a informační centra (backbone network), int – mezinárodní organizace (international)

INTERNET

– spojení počítačů ve smyslu sítě lokálních sítí
– předchůdcem Internetu byla již zaniklá síť ARPANET (“advanced research projects agency network”, 60.-70. léta v v USA) a síť NSFNET (pro spojení vědeckých pracovišt)
– v roce 1992 čítal Internet milion počítačů, roku 1993 dvakrát tolik

IP

– jde o zkratku “Internet Protocol”
– síťový protokol počítačové sítě Internet
– každá připojená síť i každý počítač připojený fyzicky k síti mají svoji pevnou adresu

IP adresa

– jedinečná adresa počítače (ev. sítě) v síti Internet
– je reprezentována 32 bitovým číslem, které se přepisuje jako čtyři skupiny číslic, které jsou odděleny tečkami, např. 127.0.0.1 (každé číslo může nabývat hodnot od 0 do 255)

ISP

– “internet service provider”, poskytovatel internetových služeb

MODEM

– akronym ze slov MOdulátor a DEModulátor
– modem je zařízení pro přenos dat, zajišťující přenos po analogových vedeních na principu modulace a následné demodulace analogového signálu číslicovými daty

POŠTOVNÍ KLIENT

– program pro přijímání a posílání elektronické pošty

PROTOKOLY

– HTTP (“hyper text transferprotocol”) je protokol pro anonymní výměnu požadavků a odpovědí mezi klientem a serverem (mezi nimi občas leží zástupný PROXY server, který zprostředkovává požadavek pro několik klientů)
– HTTPS je http, který probíhá zašifrovaně v bezpečné vrstvě SSL (“secure socket layer”)
– FTP (“file transmission protocol”) pro přenos souborů mezi počítači; anonymní FTP slouží k anonymnímu přihlášení k datovému zdroji- FTP serveru
– SMTP (“simple mail transport protocol”) pro přenos poštovních zpráv na/ze/mezi serverem SMTP, další jsou protokoly POP (“post office protocol”), IMAP (“internet message access protocol”)
– NNTP (“network news transfer protocol”) pro přenos diskusních konferenčních příspěvků (v podobě emailových zpráv) mezi newsovými skupinami sítě Usenet
– IRC (“internet relay chat”) je textově orientovaná metoda komunikace více uživatelů současně

SERVER

– datová stanice sloužící jiným počítačům nazývaným klient (client) nebo pracovní stanice (workstation) jako zdroj dat, programů
– klienti, či pracovní stanice pracují současně s daty na serveru, využívají jeho diskové kapacity a programů uložených na jeho discích
– komunikace se odehrává prostřednictvím protokolů, které oslovují (přes porty) specifické části serveru (např. poštovní server, či http server)

SKRIPT

– je jakýsi program v rámci dokumentu nebo “nad” dokumentem (ovlivňuje náplň určitého dokumentu nebo generuje nový dokument)

TCP

– “transmission control protocol”, “protokol pro řízení přenosu”
– přenosový protokol pro Internet i místní počítačové sítě

TCP/IP

– “transmission control protocol / internet protocol” (event. …/ internetworking protocol”)
– zkratka pro na Internetu typické spojení dvou protokolů, přenosového a síťového

URL

– “uniform resource locator”, “jednotný lokátor zdrojů”
– programový nástroj adresy síťového zdroje nebo prostředku (URI neobsahuje explicitně jméno serveru)

WWW

– také se používá označení W3 nebo prostě jen Web; “world wide web”, “celosvětová pavučina”
– jde o systém hypertextové komunikace, aplikace typu klient/server, používané na mezinárodní počítačové síti Internet
– byl vyvinut v Evropském centru pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě pro docílení co nejlepšího sdílení vědeckých informací a podpoření spolupráce vědců na různých výzkumných pracovištích
– roce 1994 existovalo podle statistiky ve světě více než 3000 stanic www
– www nabízí i přístup ke “klasickým” aplikacím sítě Internet, jako jsou gopher nebo ftp

Internetové programovací jazyky

HTML

– podle světového konsorcia pro internet, W3C
– “hyper-text markup language”, “značkovací jazyk s hypertexty”
– původně byl zamýšlen jako plně formátující jazyk dokumentů, které odkazují na jiné dokumenty a přivolávají pro zobrazení grafické či multimediální soubory
– v současné době W3C zamýšlí maximum formátování přenést z (např. html) dokumentu na externí formátovací soubor (např. soubor css); používáme verzi 4.01

XHTML

– podle světového konsorcia pro internet, W3C
– tento jazyk pro dokumenty sítě WWW vznikl fúzí mezi XML (“extended markup language”) a HTML

CSS

– podle světového konsorcia pro internet, W3C; používáme validator W3C
– Cascading Style Sheet (“hierarchicky uspořádaný stylopis”)
– umí minimálním způsobem na kB a maximálně výhodně z hlediska podporu browserů následující
– formátovat písmo textu (druh fontu, řez, velikost, barva, zarovnání, v případě odkazů: podtržení apod.)
– přidávat barvu či obrázky na pozadí stránky a hlavně buněk tabulky, ale i textu
– obarvit tenkou linku okraje formuláře a tlačítka samozřejmě obarvit pole formuláře (pro IE5.5+/Win obarvit i posuvníky)
– dále celý tzv. box-model, čili margin, padding, border (podpora browserů zatím není obecně stoprocentní), tj. formátování jakéhokoli elementu stránky
– další je CSS pozicování
– další jsou CSS filtry, které se aplikují na obrázky (Alpha, Wave, Blur, Shadow, Inverse, Glow, ..); podpora jen u IE

JAVASCRIPT

– podle specifikace Document Object-ové Hierarchie (DOM) organizací Netscape a W3C
– programovací jazyk pro client-side skriptování (tj. na počítači uživatele), vyvinut z fúze jazyků Livescript (Netscape) a Java (Sun)
– široká škála použití pro ztvárnění dokumentů www

PHP

– podle specifikace www.php.net
– “pre-hypertext preprocessor”, spolu s ASP (“active server pages”) typické server-side skriptování
– klientův browser požaduje po serveru stránky (+obrázky), má-li stránka koncovku .php (.php3, .phtml), server (resp. jeho php modul) se do ní podívá a vykoná instrukce-skript, a výsledek pošle jako čisté html (hypertext markup language); např. je v té stránce datum – server se podívá kolik je hodin a do stránky, kterou posílá dopíše konkrétní číslo (browseru přijde vždy jen výsledek, nikoli ta instrukce)
– typickým využitím je odeslání klientových dat do skriptu – server údaje přebere a něco s nimi udělá (např. je odešle jako dopis, či aktualizuje obsah guestbooku)

MYSQL

– MySql je databázový systém založený na jazyku Sql; podobně jako Php často jede na serveru jménem Apache na serverech-strojích s OS typu Unix (zejm. Linux, neboť je, jako i Apache, Php modul, MySql, zdarma a přitom je nejlepší), Apache má aspoň 80% serverů
– MySql leží “vedle” serveru, pro čtení (vybírání) údajů z databáze či pro zápis údajů do databáze se používají skripty Php; skripty Php jsou prostředníkem mezi klientem a databází

DHTML

– CSS + Javascript = DHTML (dynamic html);
– celá škála dynamických akcí (zpravidla browser-specific); zobrazování elementů podle interakce uživatele, posunování objektů po stránce apod.

SSI

– server side include, “vložení na straně serveru”
– je-li možnost na serveru
– různé přednastavené typy počítadel, statistik, reklamních systémů apod.

XML

– “extensible markup language”, “rozšiřovatelný značkovací jazyk”; podle konsorcia W3C
– zredukovaná verze jazyka SGML, určeného pro popis webových dokumentů
– lze jednoduše vytvářet formáty dat, které umožňují definici, přenos, kontrolu a interpretaci dat mezi různými aplikacemi